شاید روزی
شاید هم نه
هرگز ندانی آبشخور ها را
که از هفتاد رنگ هم بیشتر است
شاید هم
نخواهی بدانی
تا گوشت خواب باشد
و ادعایت هم
یکی از هفتاد افزون رنگ
شاید
انتخاب دوری و دوستی
برای ساحلی امن
انتخاب بدی نباشد
اما نازنین
آب ازسر چشمه گل آلود است
بگذار
فریاد کنم
در هر فرصتی
هر اندازه کوتاه
شاید
یک دست صدائی داشت
از من کدر نشو
گفته بودی
تو داری به در می گوئی
این براه بادیه رفتن است
چه می دانی
شاید
دیوار شنید
می دانم که
به از نشستن باطل است