mahmood kavir
پشت این پنجره

سینه سرخی
به من عاشق شده است
دانه بر می چیند
از لبانم
با شوق
بال می شوید
زیر باران نگاهم
با شور
پشت هر پنجره ای
سینه سرخی است
که عاشق شده است