مهرداد-اکبری
سلام کافه چی
شبت خوش
دل و دماغت چاق
می دونم بد موقع اومدم
اما دله دیگه شب و روز نمی شناسه
کافه چی یه لیوان آرامش میخوام،داری ؟

کافه چی!!!
قهوه ام را شیرین کن
آن روزها که تلخ می خوردم،روزگارم شیرین بود…