گر تن بدهى … دل ندهى کار خراب است
چون خوردن نوشابه که در جام شراب است
گر دل بدهى … تن ندهى باز خراب است
این بار نه جام است و نه نوشابه … سراب است
اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند
چون دغدغه ى مردم این شهر حجاب است
تن را بدهى … دل ندهى فرق ندارد
یک آیه بخوانند … گناه تو ثواب است
ای کاش که دلقک شده بودم نه که شاعر
در کشور من ارزش انسان به نقاب است