هیچگاه 
دستم نرسید
به سردرختی های آفتاب خورده
حالا 
خسته
بر تلی از خاشاک نشسته ام 
تا سهم دهانم 
از منقار یک پرنده بیفتد