مهتاب
یادت آمد
چرخید
و
چرخید
مثل پهلوانی حرفه ای
معرکه گرفتُ
دوباره
زمینم زد