شمعی برای پروانه و

شمعی بر مزار

هر بادی

از هر جهت که بیاید

گور شمع ها را

سیاه خواهد کرد

پروانه هم دیگر

به کمتر از لامپ کم مصرف

قناعت نمی کند

شمعی که بر مزار من می خندد

تا وقتی است

که باد

برای قرائت فاتحه نیامده باشد

مدتی است

که شمع ها

از قفسه ی مغازه ها

یکی یکی

به غزل های عراقی برمی گردند

تا همچنان

شب نشین کوی سربازان و رندان باشند