با نگاهت زمین خورده ام
….

دست دلم را بگیر
می خواهم بلند شوم
و
تا آخرین نفس
برای رسیدن به آغوش گرمت
عاشقانه بدوم.

.