%d8%a7%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c
مادرى با سبد بابونه
توى چشمش پُر احساس علف
به منِ غم زده مى خندد باز
بى پر و بال درین خانه ى غم
مى کنم باز، هواى پرواز .