اگر دین پاسخ و پناهگاهی برای دلجویی و تسلای رنجدیده گان و کاستی های این دنیای ماتم سرا باشد، آن گاه بدون شک از محو شدن فقر در جامعه آسیب خواهد دید، خصوصن وقتی دولت سرمایه دین مدار در قدرت باشد .
نعمتی
سرخ می زند
از رد شلاق
تن کارگران
در سرزمین چاه های نفت
میدان های گاز
قاضی
عمامه را می چرخاند
قاه قاه می زند .
از رد شلاق
گر گرفته تن
عرق اش خشک نشده
این مزد کارگراست
در حکومت سرمایه دین مدار
این خون
نبض زندگی ست که می زند
کیفر خواست علیه بیداد
فریاد ها مگر شکسته در گلو
که کسی دم نمی زند
قاضی
قاه قاه می زند .
آه …
تا از خود در آید وُ
برای خود شود
تا گُرده بتکاند از زیر بار رنج
این نهنگ
به خروشد بر دریای آسفالت
تا اسپارتاکوس دو باره نیزه اش را پرتاب کند
شلاق
خطی از آتش می کشد !