دستهایت را دور گردنم مهتاب
حلقه کُن
می خواهم
زیبا ترین
گردن آویز
دنیا را داشته باشم