عکس هومن هویدا3=4 - Copy

۱

بدبختی اینجا بود
که مادرم بی سواد بو
پدرم بی خیال
گرنه من
مورخ شاید
شاعر نمی شدم

۲

من سکوت ترا بر نمی تابم
تو فریاد مرا
بیا روبرو شویم
و نم نم حرف بزنیم
شاید تو
از هراس چیزی حرف نمی زنی
که از ترس آن داد می زنم