نعمتی
هنوز

داغم
بپوش مرا
در زمهریر این روزها
من
از آن تابستان
قصه ها در سینه دارم !

(۲)

گاه
یک بوسه
معنای بودن
یک نگاه
همه ی زنده گی ست