AAA
گیاه، خواب زرد می بیند
در پائیز

مورچه، خواب خوشه های طلائی گندم
خرس، خواب زمستانی

و من

خواب نان گندم زرد طلائی
در زمستان این مرز پر گهر
———————————————

رازم را به آتش سپردم
نیازم را به آب
آب خشکید
آتش زخم خورد
در خود پیچید
پیچید
و دود شد.