بوسه های خونین چیدی
و از ابرهای مسموم
بارقه های عشق دزدیدی
ننگ تاریکی بر دوش توست
اگر پروانه ها در آغوش تو جان دادند
که مرام گرگ هاست
تکه تکه کردن چراغ
****
رشد نمناک تاریکی
به تن سرد شب
روی خاک تنهاترین پریشان گردی
و شب
شب وهم انگیز موهات
در تدارک جادو بود
به افسون باد
ولی
اشاره پریان بیدار
رقصان در رویای رود