خیلی وقت است
در بستر ذهنم شعری نمی روید
می خواهم به نقطه ای دور سفر کنم
به جایی که آواز پرندگانش ،
خواب شاخه ها را بشکند
باران هم باشد
اگر کسی سراغم را گرفت
بگویید رفته است واژه های زیبا را از خواب ،
بیدار کند .