در این هوای گرفته

mahim
دلم پر از تپش است

به این امید که امشب

ترا دوباره خواهم دید

وازطراوت آن،گونه های گلگونت

هزار ها،

ترانه خواهم چید.