گردنه های باران گیر
دریا
بوی خوش فطیر
عطر شیر ماسیده بر پستان ستاره
مادیان تازه سال علف چر
آه که چه هوایی دارد اینجا
ما در سایه سار فروردین پرشکوفه
بیتوته کرده ایم.
می گویند هنوز تا عیش اطلسی های اردی بهشت
یکی دو باغ بوسه ی دیگر باقی است
ما باید تا رستگاری تمام پروانگان پیله نشین،
بی قراری این دل درمان ندیده را تحمل کنیم!