خودت را

اینقدر هم

بی نمک نکن

تا وقتی جوک هایت را

در جمع شبانه می پاشی

دست کم

چند زخم تازه بخندند

حرفهایی هم

برای آخر شب بگذار

که جام ها خالی

و زبان ها ته می کشند

سکوت آخر شب

بهت مضاعفی را شاید

برما تحمیل کند

که اصلن

به ذهنمان خطور نمی کند

دریا اصلن سفر نمی کند

اما خیلی بانمک است

که زخم بستر نمی گیرد