من دلم می خواهد :
خانه ای داشته باشم بر دوست!
دوستهایم بنشینندآرام!
گل بگویندو همه گل شنوند
بر درش برگ گلی بگذارم!
روی آن هم بنویسم:
خانه ی ما اینجاست…
تا که سهراب نپرسد دیگر:
خانه ی دوست کجاست؟