تو هم می توانی

از اندام این پله پایین بیایی

تا بالاترین سیب درخت را

از یاغی ترین شاخه ی باغ

که دست به سینه

در برابر توفان سرکشی ایستاده است

بچینی

تا اسم ترا هم

عده ای از خدا بی خبر

آدم بگذارند