ابرا -تقدیم به مرگ

ستیزا  *

روی به جانب ستیغ ستارگان بجوی

که از راه نور

جاده ی عبور جنازه های دشت

بر گرده ی فیل ها

گیسوی بریده ی گلها دارد

و

سوز عریانی درختان رمیده از مرگ

برادر خواب های باد

بر جان من این تیر ها و تاراج ها نمیگذرد

و بر  برج های رفته

مهر ها و آذر گشت ها

واگشت کلام های من اند

که کاشته ام تک تک به باغ جوزا

پس بشناس

من را

من که تکیه بر کوه ها دارم

و تکه ای به گور نخواهم داد

**

✨ ستیزا به معنی جنگجوست