باید امشب لب من با لب تو جور شود
تا خدا نیز به فکرافتدو مجبور شود!!
آیه ای تازه بیارد که مجوز بدهد
آخرین سوره ی او سوره ی انگور شود!!
نام من را بگذارند پیام آورمست
جبرئیل تو کجا هست که مامور شود…؟!!
هرکه شیطان شود و دین مرا انگ زند
یا رب از ساحت در گاه تو،او،دور شود!
من پیمبر شده ام دین جدیدی دارم
کاش این دین زگهواره ی تا گور شود!!
اطلب العشق من المهد الی تا به ابد
باید این جمله برای همه دستور شود