کمالی
همراه بهار
با بهار
زورقی بساز ازنیلو فر های آبی
از جنس بهار
همراه بهار شو با ما
رفیقانه
بادبانی به رنگ خورشید
پارویی از تلاش
رویش، جوشش ، رفتن
بی با کانه، رفیقانه، صمیمانه
جوانه، سر شار از شوقِِ رویش
گیاه لبریزاززایش دوباره
با بهار همسفر ما شو
با شکوفه های گیلاس و بادام
سر شار از شور شکفتن
همراه شو با ما در بهار
با شادی ها آشکار و نهان
دست در دست
شانه به شانه
بی تردید
نیست ما را هراسی ز ناممکن ها –
زورقی بساز-
از ترانه و سرود
رنگ ها و ترنم صدا ها
ستم دید گان همره هانند
ترسمان نیست زسنگلاخ ها
همره هان بسیارند
در کنارِ گل نیلوفر، مریم و یاس و بسیار گلان
قایقی میسازیم از جنس بهار
همه شور، شکوفه، شادی ،شعرو سرور
تا که بر پا کنیم نظمی دگر
نظمی بر خاسته از جنسِ لطیفِ گل ها