عکس هومن هویدا3=4 - Copy
بعد از باد برو

تا میوه های ریخته را

تو جمع کنی

شاخه های شکسته را

تو برداری

تا تو بر موج بنشینی

و قایقی را که

به اندازه ی تنهاییت جا دارد

به مقصد هدایت کنی

باد

میوه های رسیده را می چیند