از کوچه های فرعی روزگار
روزها میگذرند
و من میان حرف های مرده
در جستجوی تار شکسته
برای پود زندگی ام
روزها میگذرند
قلب مرا سنجاق کن به پیراهنت
وقت رفتن است
ومرا در قاب شکسته ی
عکس دسته جمعی
به دیوار بکوب