%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8
نه می بینمت

نه صدایت را می شنوم
نه می خوانمت
اما دلی دارم
که از تو بیخبر نیست
وهمین کافیست
برای زنی که عمریست
عشقش پنهانیست.
.