آغوش

تنها جایی
برای دوباره نگریستن
برای دوباره زیستن
تنها زمانی
که جهان متوقف می شود
و ستارگان زاده می شوند…
بگشای
دریچه ی آغوشت را
برای من
که عمری به هذیان شبانه سلام گفته ام