در دو بیتی سرائی همانطور که می‌دانید بابا طاهر نه تنها از سر آمدان است که در‌واقع سر آمد
:همه ی آن هاست و انصافن پاره‌ای از دو بیتی ها ی او یک سینه سخن در خوددارد

تنسیمی کز بن آن کاکل آیو
مرا بهتر زبوی سنبل آیو
چو شو گیرم خیالش را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آیو

توجه بفرمائید که این دو بیتی تا چه حد زیبا و ظریف و دلنشین است

اما در این میان دوبیتی سرای دیگری داریم بنام « فایز دشتی » که ترانه هایش دستمایه باز شدن نوعی خواندن می‌شود که بنام « شروه خوانی » :که نوعی دوبیتی خوانی است می شود
که خود داستان مفصل دیگری دارد
محمد علی دشتی که بنام فایز معروف است شاعر دوبیتی سرائی است که درسال ۱۲۱۳ خورشیدی در «کردوان » روستائی در منطقه دشتی « و نه دشتستان که جای دیگری است » متولد می شود
منطقه کردوان که امروز بنام بخش « کاکی شهرستان دشتی استان بوشهر است » و پس از ۷۶ سال « در روستای گزداز » در سن ۷۶ سالگی در گذشت و طبق وصیتش در نجف دفن شد
بیشتر ترانه هایش که از دل سوحته اش بر می‌آید در شروه خوانی ها که نمونه بسیار دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد . نمونه شروه خوانی را می‌توان یافت و گوش فرا دار ولی از دوبیتی هایش نمونه می آوریم

دو گیسو را به دوش انداختی تو
ز ملک دل دو لشکر ساختی تو
به استمداد چشم و زلف و رخسار
به یکدم کار فایز ساختی تو

*****
دلا تا چند در آزارم از تو
گهی نالان ، گهی بیمارم از تو
تو فایز در جهان بدنام کردی
برو ای دل که من بیزارم از تو

*****
ه زیر زلف برق گوشواره
زده بر خرمن عمرم شراره
بیا فایز که از نو آتش طور
تجلی کرده بر موسی دوباره

*****
سیم ، آهسته آهسته سحرگاه
روان شو سوی یار از راه و بی راه
بجنبان حلقه زنجیر زلفش
زحال زار فایز سازش آگاه

**************************

با تعدادی از کتاب هائی که گذرگاه متشر کرده است در این صفحه و صفحات دیگر آشنا شوید برای تهیه آن ها از سایت آمازون استفاده کنید
www.amazon.com