بر بال سیمرغ
کتابی که دهسال عمر مؤلف را در لابلای اوراق خود جای داده است، شاهد تلاشی خستگی ناپذیر برای شناساند شاهنامه است که یکی از سند های معتبر هویت ایران زمین است.
و می خواهد فریاد فردوسی را به گوش همه ما بخواند که:

چو ایران نباشد تن من مباد

و می خواهد بگوید که همه ی تیره روزی ها از بی خردی است و سوگند طلائی فردوسی را برایمان تکرار کند که می گوید:

به یزدان اگر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم “

و هوشیارمان کند که توانائی در دانائی است و نور دانش است که می تواند چراغ راهمان باشد

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

این کتاب ۵۴۸ صفحه ای با درآمدی از دکتر محمود کویر و با این بیت از شاهنامه آغاز می شود:

ز ما باد بر جان آن کس درود
که داد و خرد باشدش تار و پود

در این درآمد در مورد شاهنامه می گوید:

شاهنامه فردوسی، فرهنگ نامه ی بزرگ روزگاران است، کتاب کتاب هاست. شناسنامه ی داد و دانائی است.
دکتر کویر با بیانی گونا گون شاهنامه را در جای جای این کتاب فاخر، معرفی می کند.

” شاهنامه کتابی است برای آینده. بیانیه وگواهی نامه ی رستاخیر فرهنگی ایران در سده سوم
است “

چنان استادانه واقعیت صلابت و عظمت و پر باری شاهنامه در این کتاب نمایانده می شود که خوانند حتا اگر در گذشته نگاهی هم به آن نداشته است، با خواندن این کتاب احساس غرور می کند و در می یابد که باید آن را داشته باشد و در فرصت هائی جرعه جرعه از آن بنوشد.

محمود کویرماهرانه و دلنشین خواننده را به همه ی زوایای شاهنامه می کشاند، و به همین سبب این کتاب در ۴۵ بخش تنظیم شده است و در هر بخش دست خواننده را می گیرد و پا به پای فردوسی این حکیم فرزانه، با شاخه های پر بار شاهنامه آشنا می کند و از میوه های لذیذش می چشاند، و گام به گام خواننده را در فصل های……
با زال در شاهنامه –
با رستم در شاهنامه –
با کیخسرو در شاهنامه –
با بهرام گور” گبر ” در شاهنامه –
با هرمز در شاهنامه….آشنا می کند