بابا- 2
متاسفانه نقد ادبی در کشورمان گرفتار چهار چوب نا خوشایندی شده است که دیگر بهیج روی
نقد نیست.
اگر قرار باشد که هر نقدی! با بیان خلاصه ای از کتاب مورد نقد، شروع شود و برود تا جائی که بسیاری از خوانندگان دیگر نیازی به خواندن آن کتاب نداشته باشند، و علت وجودی نقد نیز رعایت نشود، و اشاره ای به نحوه نگارش و پستی و بلندی های آن نوشته نکند بی تردید دیگر
نقد نسیت، و نام دیگری جز نقد دارد.

اگر قرار باشد برای ممانعت از دلخور شدن نویسنده هیچگونه اشاره ای به کمی ها و کاستی های کتاب مورد نقد نشود در حقیقت بی توجهی به رعایت و هدف و منظور از نقد است.

اولن، هر کتاب، داستان، و اثری ادبی برای نقد سالم و آگاهی دهنده اتنخاب نمی شود. در حقیقت انتخاب هر کتاب برای نقد خود ارزش قائل شدن برای آن کتاب است.

دومن، باید قبول کرد که اگر چوب نقد بر گرده اثری نواخته نشود، صدایش در نمی آید و مورد توجه قرار نمی گیرد.

سومن، باید نویسنده ظرفیت شنیدن و خواندن نقد بر اثر خود را داشته باشد و فکر نکند که نوشته اش چون آیه از آسمان نازل شده است و هیچگونه کسر و کمبو و اشکالی ندارد و منتقد دارد به او و اثرش توهین می کند و قدر کار بی نقص! او را نمی داند.
چهارمن، اگر کسی ، بهر دلیل از کار او تعریف و تمجید شود، هوا برش ندارد، و کمترین توجه به کاستی های کارش، تریج قبای او را تبدیل به آینه ای نکند که تاب آه نداشته باشد.
نویسنده نباید فکر کند که از دماغ فیل افتاده است و دائم احساس کند که هندودانه ای زیر بغل دارد و کسر شان است اگر به نقدی توجه کرد، و بهتر بداند که دائم خودش را بگیرد و گوشش جر برای تعریف و تمجید و به به ، باز نباشد
در همه ی دنیا ادبیات بدون نقد از رمق می افتد. آمار نشان می دهد که پس از توجه به هر اثری آن را بیشتر خریده و خوانده اند.
منتقد بایستی کتاب را کامل و به درستی بخواند و بیغرضانه نظرش را در مورد آن بیان کند.
نویسنده کتاب بایستی خوشحال و شاکر با شد که کتابش برای نقد اتنخاب شده است و با خوش روئی با آن روبرو شود.
طبیعی است که برداشت و نحوه بیان هر منتقد با منتقد دیگر فرق خواهد داشت. و به هیچ وجه نبایستی سبب بغض و قهر و دلخوری نویسنده بشود، چنین بر خوردی حتمن می تواند دلیل جنبه کم نویسنده باشد.
این ها مطالبی بود که فکر می کنم بایستی گفته می شد، با این امید که مورد توجه واقع شود

با تعدادی از کتاب هائی که گذرگاه متشر کرده است در این صفحه و صفحات دیگر آشنا شوید برای تهیه آن ها از سایت آمازون استفاده کنید
www.amazon.com