mahmood-kavir-akse-jadid
با درود و مهر. دکتر صفریان نازنین. کتاب فصلی دیگر امروز بامداد به دستم رسید و در دو ساعت ، یک نفس آن را خواندم. داستانی عاشقانه و اندوهبار. داستانی پر کشش و خواندنی. داستانی که چون جویباری کوچک می آغازد و دامنه ها و تپه ها، سنگ و صخره ها را در می نوردد و چون شطی خروشان تو را با خود می برد. فصلی دیگر، کار تازه ی شما به راستی تازه است. به راستی فصلی دیگر در داستان نویسی ما و شماست. ادمی همراه قهرمانان داستان شما به تهران و ترکمن صحرا سفر می کند. با قوچک و آلتین به خوبی آشنا می شود. برای مراد دل می سوزاند و خود در داستان حضور پیدا می کند. داستان بسیار پرکشش و خواندنی است. به خوبی گره داستان بسته و در اوج با توانایی گشوده می شود.به عاشقان داستان پیشنهاد می کنم داستان را بخوانند. دستان پر تلاش شما را می فشارم. خسته نباشید. دست مریزاد
%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1