با سپاس از توجهتان:
از همگار فرهیخته ” فرهاد عرفانی – مزدک ” وسیله ئی میل کتاب ارزشمند ” نکبت ” را دریافت کرده ایم. خواندن این کتاب را توصیه می کنیم.
کتاب شامل سه قسمت است که نویسنده آن را سه کتاب نامیده است.
از آغاز کتاب تا صفحه ۶۴ نام ” تصاویر خاکستری ” را دارد.
ار صفحه ۶۵ ، کتاب یا قسمت ِ ” نکبت ” شروع می شود.
وبر قسمت پایانی که از صفحه ۱۰۰ شروع می شود نام ” صندلی سوم ” داده شده است
قبل از آغاز کتاب، نویسنده در ” اشاره ” ای که دارد می گوید:
کتابی که در اختیار دارید، اثری است داستانی و واقعگرایانه، که مقطعی خاص از زندگی نویسنده و هم نسلان وی را، در بر می گیرد.
هدف از نگارش این مجموعۀ سه گانه ( که شامل سه کتاب می باشد )، واکاوی زندگی نسلی از فرزندان این آب و خاک، در یکی از دهشتناکترین مقاطع تاریخ آنست. اگر چه تاریخ ایران، انباشته از ظلم و شقاوت و بیرحمی و قتل و غارت و جنایت و خیانت و تجاوز به همۀ هستی یک ملت بزرگ و با فرهنگ است، اما برخی مقاطع، از جمله دوره ای که در این کتاب مد نظر است، نقطۀ عطفی است، که بواقع، در تاریخ این سرزمین، و بلکه جهان!، کم نظیر است.
به اعتقاد نگارنده، چهرۀ واقعی هر حکومتی را، در ساختار امنیتی، و بخصوص در زندانهای آن، و شیوۀ برخورد با به اسارت درآمدگان، می توان دید. در زندانها، و بخصوص زندانهائی که افراد سیاسی و دگراندیشان و روشنفکران در آنها محبوس اند، ماهیت هر حکومت، در ورای همه ادعاها و حرفها و شعارها، آشکار می شود، چرا که حاکمان، در آنجاست که می توانند به دور از چشم مردمان و قضاوت کنندگان، هر چه می خواهند، انجام دهند و به کسی هم حساب پس ندهند! ”
این کتاب  در کتابخانه گذرگاه  قرار داده شده است.

با مهر فراوان
روابط عمومی