از دکتر محمود صفریان به تازگی کتاب ” روزی که گلابتون رفت ” مجموعه دوازده داستان کوتاه توسط نشر زاگرس منتشر شده است.
این کتاب در قطع خشتی و در ۱۲۹ صفحه می باشد.
بها آن ۱۰ دلار است و می توان آن را از:
www.amazon.com
یا، از کتابفروشی سرای بامداد به آدرس:
۱۰۷۲۰ خیابان یانگ – پلازای یک چراغ مانده به خیابان الگن میلز
۹۰۵ ۷۸۰ ۵۹۴۷ تلفن:
یا، تماس با ئی میل
mahmood@gozargah.com
و یا با نشر زاگروس تماس بگیرید
zagros.editions@gmail.com
برای تهیه کتاب:
روز های آفتابی
نیز می توانید به همین آدرس ها مراجعه کنید
دکتر محمود صفریان هرچند کتاب های متعدد دیگری نیز در برنامه انتشار دارد، ولی با همین دو کتاب که رویهم ۲۹ داستان کوتاه را همراه دارند، و با توجه به سبک نگارش، مُهر خود را در محراب داستان سرائی کشورمان جای داده است.
برایش توان ادامه آرزو دارم.