بر بال سیمرغ

جستارهایی در باره ی

شاهنامه ی فردوسی

محمود کویر

نشر آیدا. آلمان

منتشر شد

قیمت: ده پوند

برای تهیه کتاب با نشر آیدا یا ایمیل محمود کویر تماس بگیرید

mahmoodkavir@hotmail.com
———————————————-

محمود کویر در مورد این کتاب،  بسیار خلاصه می نویسد:

شاهنامه، نامه جان و خرد

بر بال سیمرغ

kavir.jpg

با درود بسیار
بر بال سیمرغ.
سخن هر چه گویم همه گفته اند
بر باغ دانش همه رفته اند
اگر بر درخت برومند جای
نیابم که از بر شدن نیست رای
کسی کو شود زیر نخل بلند
همان سایه زو بازدارد گزند
توانم مگر پایه ای ساختن
بر شاخ آن سرو سایه فکن
کزین نامور نامه ی شهریار
به گیتی بمانم یکی یادگار

هرچه باید در این درودنامه بگویم، حضرت فردوسی هزار سال پیش سروده است. و در این هزار سال چه دانشوران و پژوهشگرانی ارجمند و والا که قلم برداشته و قدم در راه شاهنامه نهاده اند و چه دلیری ها و دانایی ها که بر این پهنه نشان داده اند. نامشان و کارشان و کارنامه اشان را همواره پیش چشم و بر چشم داشته ام و دارم .
درود بر پژوهشگران شایسته و ارجمندی که در این راه زندگانی خویش را گذاشته اند، چونان استادان دریادل:پرویز ناتل خانلری. مجتبا مینوی. ملک الشعرای بهار. مهرداد بهار. روح انگیز کراچی. جلال خالقی مطلق. ابوالفضل خطیبی. شاهرخ مسکوب. مهدی قریب.فریدون جنیدی.عبدالحسین نوشین. جوانشیر. اسلامی ندوشن. کتایون مزداپور و….
من اما در کاخ بلند و بالای شاهنامه، تماشاگری بی قرار بوده ام و این نوشته ها تنها فراخواندن دیگران است به تماشای آن همه دانایی و داد و دانه دانه مروارید غلطان و در خوشاب که بر هر رف و ایوان این کاخ استوار سخن آویخته است…تا برداریم و بر پیشانی و بر گردن آویزیم.
و قلم از این دفتر برگیرم با پیامی از سلطان کلمه سعدی، به تمام جهان، در اشارتی به آفریدگار سخن، حضرت فردوسی:
این که در شهنامه ها آورده اند
رستم و رویینه تن اسفندیار
تا بدانند این خداوندان ملک
کز بسی خلق است دنیا یادگار
نوشتن این کتاب نزدیک ده سال از زندگانی مرا در بر گرفت. ده سال تمام، در غربتی غریب، با واژه واژه ی این فرهنگنامه ی بزرگ بشری زیستم و عشق ورزیدم . هزار هزار دریچه از نور و شور و سور به رویم گشود و چونان کودکی سر از دامان حضرتش برگرفتم تا ندا دراندازم که: آهای! جهان! بیا تماشا!
سبز باشید