محمودی
نگاهی به کتاب جدید شاعر شعر

چقدر سوراخ روی این دیوار است
عیدی نعمتی شاعر پر احساس و کتابش
آخرین انار پائیز

عیدی نعمتی را از شب رونمائی اولین دفتر شعرش
«
چقدر سوراخ روی ای دیوار است » می شناسم، ولی هرچه به عقب بر می‌گردم به مدت‌ها قبل ار انتشار این کتاب می‌بینم با او آشنا بوده‌ام و در کوچه های بعضی از شهر های جنوب هم‌بازی بوده ایم. با اینکه از او سالخورده تر بودم ولی او مواظب بود که در بازیهایمان زمین نخورم. از همان موقع همیشه برایم دنیائی از مهربوده و دوستی سرشار از صفا و صداقت. به اینجا رسیدم یافتمش در آن شب رونمائی کتابش که آن هم چون این بار برگذار کننده آن نشریه یگانه شهروند تورونتو بود. نشریه ای که بنظر من همیشه حامی شعرا و نویسندگان بوده است.
همان عیدی بود که از کودکی می‌شناختم ولی شاعر، شاعری پر احساس و با شعر هائی که نت های موسیقی هستند و ترنم دارند.
در کتاب اخیرش شعرش، که نامش خود شعری کوتاه وپر از احساسی دلنشین است
آخرین انار پائیز

« از آخرین
انار پائیر
سهمی برایت گذاشته ام
بیا! »

رونمائی از این کتاب که چون همیشه به همت نشریه شهروند و مدیریت استاد عزت مصلی نژاد برگزار د من هم حضور داشتم . چه استقبال گرمی از سوی همه ی دوستداران او و شعر هایش شده بودو او با موهائی که درگذرزمان خاکستری کرده بود چنان مورد تشویق و توجه و مَحبت شرکت کنندگان و به دفعات قرار گرفت که من از این هم قدر دانی چشمانم از اشکی نریخته لبریز شد.
چقدر می‌تواند دلگرم کننده باشد وقتی می‌بینی ه مدت‌ها همه ی حضار با علاقه به شعر های موسیقیائی او در این کتای توجه می کردند.

آتشم
به پوش مرا
در زمهریر این روز ها41sIAOWW8FL__AA160_
من
از آن تابستان
قصه ها
در سینه دارم
*

پنهان
آخرین انار
در پاییز رؤیای من !

این دفتر شعر
که توسط نشر زاگرس ترتیب داده شده است با روی جلد ی زیبا که در سایت آمازون نیز موجود است