نکته یک

در یک شرائط عادی، یعنی وضعیتی که هر چیز در جای خود قرار دارد، ادبیات داستانی، به وسیله

ای برای تفنن تبدیل می شود!؛ فضائی است برای خلق زیبائی،… عرصۀ ظهور اشکال بدیع کلامی

ست،… شکل، حرف اول را می زند، موضوعات خصوصی می شود. عاطفی می شود، به جامعه

شناسی ب زه کوچک تبدیل می شود. به عرصه گسترده ای برای جولان تخیل تبدیل می شود. حوادث

جراحی می شود. در هیجانات کوچک، اغراق صورت گرفته، صنعت، جای واقعیت را می گیرد و …

را بجز در مقاطعی کوتاه، بشر، تجربه نکرده است. هر چند اکنون » شرائط عادی « و اما این

قدرتهای ضد بشری تلاش کرده و می کنند که شرائط را عادی و طبیعی جلوه دهند، اما کیست که

نداند، هیچگاه در تاریخ حیات بشر بر روی کرۀ خاک، شرائط، تا حد امروز، غیرعادی، نامتعارف و

غیر انسانی نبوده است! دقیقآ به همین دلیل، ادبیات داستانی، امروز، ضمن قبول مسئولیت خود در

یک شرائط عادی، که هماره همراه آن خواهد بود، مسئولیت بسیار بزرگتر و مهمتری را نیز بدوش

همان وجه تمایزی ست که این رشته را از سایر گونه های نوشتاری، سخت مجزا می « دارد و این

کند.

نظر به اینکه هیچ چیز در جای خود قرار ندارد، ادبیات داستانی موظف است، مسئولیت همۀ آن

وظایفی که از سوی مسئولان حقیقی به حال خود وا گذاشته شده است را، بدوش کشد! نویسنده،

همزمان، باید سیاستمداری کارکشته باشد! جامعه شناسی زیرک شود. روانکاو، روانشناس، و

۶

روانپزشکی حاذق باشد، همانند یک مصلح اجتماعی به موعظه بپردازد!، شعر بگوید، نقاشی کند،

امید دهد! گاهگاه لازم است چریک شود و …! » افسردگان « آهنگ آرامش بنوازد! به خیل عظیم

و یا در نقش پیامبران ظاهر شده، جادوی کلمات را بکار انداخته، آیه های زمینی صادر کند!…

اگر از این زاویه بنگرید، آنگاه، امیل زولا، داستایفسکی، تولستوی، گورکی و بسیاری دیگر…، در

این زمینه، قابل درک می شوند! اینچنین است که دیگر به خرده گیری بر نمی آئیم. چوب لای چرخ

آنکه ضرورت را در یافته، نمی گذاریم. از منظر زمانه، و شرائط، به پدیدۀ مورد کنکاش می

پردازیم، و زحمت آنان که ذره ذره هستی خود را در این راه گذاشته و می گذارند، ارج می نهیم

این کتاب مجموعه ۲۹ داستان کوتاه است به شرح زیر

فهرست
۱ … و قهرمان ما چنین بود –
۲ یا زهرا –
۳ خورشید از پشت سرش می تابید –
۴ برو به هند! –
۵ شاه دزد! –
۶ رویای برفی گلوله –
۷ ارباب –
۸ آدمها و میمونها –
۹ حیات نباتی –
۱۰ شخصیت –
۱۱ وجود حاضر –
۱۲ گناه مقدس –
۱۳ دیگر وقت خواب نبود –
۱۴ داستان یک نامۀ سیاسی –
۴
۱۵ نگاهی بهاری، در اعماق پائیز –
۱۶ شب یلدا –
۱۷ دیوار –
۱۸ مستی کهنه –
۱۹ حرفهای گنده! –
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی –
۲۱ جدش؛ آقا، سیدالشهدا –
۲۲ مردمی را که نمی شناسیم –
۲۳ محاکمۀ امام زمان –
۲۴ مسلمان اصل –
۲۵ آخرین معجزۀ کلۀ سگ –
۲۶ سانچو –
۲۷ سرطان –
۲۸ به طعم حقیقت، برنگ آفتاب –
۲۹ خانۀ عفاف