روز های آفتابی
نام کتابی است با روی جلدی که خانمی  زیر باران با چتر دارد ره می پیماید و این طنز کتابی است که بیشتر داستان هایش بارانی است حتا داستان  روزهای آفتابی
این کتاب با هفده داستان کوتاه  سخنی به سزاست در مورد انواع داستان های کوتاه. تنوع داستان ها، تفاوت نثر، خلق شخصیت ها، چیدمان واژه ها، وپایان بندی های متفاوت نمایان گر اشکال مختلف داستان کوتاه است.
حضور این کتاب در ادبیات کشورمان حرفی کامل است برای نشان دادن انواع داستان ها.
خواندن با دقت آن و توجه به زوایای هر داستان می تواند منبع قابل اعتمادی باشد برای بررسی و تحلیل.
خواندن و داشتن آن را توصیه می کنیم
%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c