من پس از خواندن کتاب فصلی دیگر رمان کوتاهی از محمود صفریان تا مدت ها ناراحت بودم . و همه اش در مورد داستان آن فکر می کردم و اینکه چرا باید چنین  باشد
نمی دانم من زیاد حساسم یا کل ماجرای کتاب و نحوه بیان آن چنین اثر گذار است، ولی در مجموع نه تنها از خواندن آن ناراضی نیستم بلکه دلم می خواهد برای درک بیشتر آن و مرور مجدد بر جریان آن، دوباره بخوانمش
کتابی که بتواند چنین اثر کذار باشد در بل بشوی آنچه که این روز ها مد روز است و کمتر خواننده ای از آن ها سر در می آورد
حتمن حرفی برای گفتن دارد
وقتی بشود کتابی را به راحتی خواند نعمتی است که می تواند خواندن را ت تشویق کند
با خواندن بعضی از کتاب های این نویسنده متوجه می شویم که می توانیم اجبار خواندن کتاب های ترجمه شده را نداشته باشیم
اگر کتاب خوان باشیم و به دنبال خواندن کتاب های خواندنی و لذت بردنی باشیم توصیه می کنم آثار متعدد این نویسنده را بخوانید
فصلی دیگر