neda
“تابستان آن سال”
نثری گیرا از زندگی مردم عادی است که تمام تلاش و انتظار آنها برای برقراری یک زندگی عادی است. این داستان به سبک سایر نوشته های استاد صفریان سرشار از فراز و نشیب های غیر قابل اجتناب زندگی است . فراز و نشیب هایی که گاهی امید و زمانی ناامیدی را برای ما به ارمغان می اورد.
حیات جاری در نوشته های استاد انسان را متوجه تصویر بزرگتری از زندگی می کند که مطابق ان زندگی مثل رود خروشانی از نسلی به نسل دیگر جاری است. در این گذرگاه آغاز و پایان تنها به نقطه نظر مشاهده کننده بستگی دارد. اما آنچه این تصویر را از سفیدی و سیاهی به ر نگارنگی می برد عشق است. قلم و سخن عشق در این رمان زیبا حرف آخر را میزند. عشقی که خالی از هر گونه خودخواهی و کینه توزی فردی است. عشقی که با تداومش نسلی را به نسلی دیگر پیوند میزند. باید اعتراف کنم که استاد صفریان یکبار دیگر با این نوشته دل های عاشقان را گرم کرده اند
کتاب - 3