با کتاب‌های محمود صفریان آشنا شوید
رمان ها: شام با کارولین – فصلی دیگر – کویر بی حاشیه – تابستان آن سال
****
مجموعه داستان: روز های آفتابی – روزی که گلا بتون رفت – اشک ققنوس – سلفچگان