در هیجده فصل و حدود ۱۱۰ صفحهاشت
این چهارمین کتاب رمان محمود صفریان و هشتمین کتاب این نویسنده است.
این رمان همراه باسایر کتاب های این نویسنده درسایت آمازون موجود است 
با این لینک می توانید آن را تهیه کنید
http://ow.ly/tSLFb