:

شماری از مردان و زنان بزرگ بوده اند که با کارهای شگرف و کم نظیر انسانی خود جوامعی را از گمراهی، ، عقب ماندگی و انحراف به سمت کمال و پیشرفت رانده و در تاریخ جهان به عنوان مظهر انسانیت، شهامت و درستی شناخته شدند. در میان این قهرمانان و ابر مردان و زنان تاریخ می توان نام کوروش، فردوسی ، کاوه آهنگر، ابو علی سینا ، گاندی، نلسن ماندلا، مارتین لوتر کینگ، مادر ترزا، ماری کوری، و گروهی دیگر را یافت که مورد ستایش و احترام جهانیانند و همه انسانها در سراسر گیتی آنان را متعلق و وابسته به خود می دانند.

کوروش بزرگ انسان والاتباری بود که مورد ستایش همگان سوای تازی پرستان بوده، و نام او زینت بخش تاریخ جهانی قرار دارد و عملکرد او مورد تحسین و اعجاب همگان است. ما روز هفتم آبانماه هرسال زاد روز این رادمرد بزرگ را جشن می گیریم و روز ملی و مردمی خود می نامیم. باشد که چشم بدخواهان و تیره دلان تاریخ کور شود و اندکی از گمراهی و ستمکاری بیرون آیند.
کوروش بزرگ، مظهر انسانیت و آزادگی
بی گمان کوروش بزرگ مظهر انسانیت و ایثارگری و دوستی است که تاکنون جهان کمتر نظیر او را به خود دیده است. این انسان بزرگ که می توان وی را پیامبرصلح و آشتی و خدای کرامت و بزرگواری نام برد.
کوروش رهبری فرزانه و مردمی
کوروش انسانی دیگر بود. او هرگز به دنبال خونریزی و آزار دیگران بر نیامد. و همیشه بهترین را برای دیگران می خواست و کمترین را برای خود.
کوروش جهانگیری صالح، و رهبری صلح اندیش و دادگری بی مانند بود. او در سال ۶۰۰ پیش از میلاد به دنیا آمد. او توانست بزرگترین و پهناورترین امپراتوری زمان خود را در نهایت دوستی و شادمانی ملل مورد تصرف خود ایجاد کند.

کوروش به هرکجا رفت و به هرجا رسید برخلاف همه قهرمانان و یکه تازان جهان، به جای خرابی به ساختن شهرها و آبادی نقاط مسیر و در قلمرو خود پرداخت.
او خون کسی را نریخت و سربازان خود را از هر گونه خونریزی و ظلم و ستیز باز داشت. به خدایان و آداب و رسوم مردم کشور ها پیوسته احترام گذاشت و پا به پای مردم هر سرزمین که وارد می شد، به نیایش خدایان آنان می پرداخت.
پیشباز مردم بابل از کوروش بزرگ
کوروش در تاریخ ۲۹ اکتبر ( ۷ آبان) سال ۵۳۹ پیش از میلاد وارد بابل شد. مردم بابل که از ستم و جور نابونیدوس پادشاه آن جا به ستوه آمده بودند، مقدم کوروش را به کشور خو د گرامی داشتند ودر مسیر حرکت او با دسته های گل از او و سپاهیانش استقبال کردند، و بر رکاب اسب و پای کوروش بوسه می زدند.
نشانه ای از مردانگی و انسانیت کوروش:
گفته شده است که نابونیدوس پادشاه بابل به رسم آن روزگاربه عنوان خیر مقدم گویی به کوروش، دختر بسیار زیبایی را به او پیشکش می کند. کوروش دخترک را به کناری می کشد و از او می پرسد که آیا هرگز کسی را دوست داشته است؟ دختردر کمال سادگی یکی از فرماندهان سپاه نابونیدوس را به عنوان دلدار و عاشق خود به کوروش نام می برد. کوروش آن سپاهی را می خواند، دختر رابه او می دهد، و برایش پست و مقامی در سپاه خود باز می کند.

هفتم آبان زادروز کوروش هخامنشی ابر مرد تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر شاد و فرخنده باد اگر قبله شما مسلمانان آن کعبه پر از قتل و جنایت است قبله من آرامگاه کوروش است که جهان به او می بالد رسم برابری و دوستی میان انسانها با هر دین و آیینی را بما آموخت.
دیدگاه تاریخ نگاران یونان در باره کوروش:
هرودوت – تاریخ هرودو ت می نویسد که :
هیچ پارسی یافت نمی شد که بتواند خود را با کورش مقایسه کند. از اینرو من کتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تاکردارهای شگفت انگیز و بزرگ این دو ملت عظیم هیچگاه به فراموشی سپرده نشود. کورش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر فرمانروایی می نمودند بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می بخشید و همه او را ستایش مینمودند .سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند.
گزنفون اضافه می کند که:
کورش نابغه ای بزرگ – انسانی والا منش – صلح طلب و نیک منش بود. او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی بود. کورش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمیدهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود.
بنا به نوشته این تاریخ نگار، کوروش نخستین پادشاهی بود که سیستم پستی (چاپارخانه) را در دنیای آن روز در ایران بزرگ دایر نمود و رواج داد. به همین دلایل گفته شده، کوروش نخستین پادشاهی است که در جهان به عنوان کبیر نام گرفته و جهانی باخرد و با اندیش، در برابر این انسان بزرگ هم چنان سر تٰعظیم و تکریم فرود می آورد و او را می ستاید.
منشورآزادی کوروش
در سال ۱۸۷۸ میلادی در نزدیکی بابل استوانه گل پخته ای بدست آمد که بر آن فرمان آزادی و دموکراسی جهانی برای نخستین باراز سوی قدرتمندترین پادشاه و فرمانده روی زمین بر آن نوشته شده است. این استوانه هم اکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود.
نوشته ای روی استوانه گلی سندی کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ جهان.
مرگ کوروش
بنا به نوشته هرودوت تاریخ نگار یونانی، کوروش در سال۵۲۹ پیش از میلاد در حال مراقبت و نگهداری مرزهای شمالی ایران به دست گروههای وحشی بیابانی مزگت کشته شد. بی تردید، کمتر مادر گیتی است که دلاور سلحشور و انسانی بی مانند همانند کوروش را باردیگر بزاید و چنین گوهر کم نظیری را به جهان عرضه نماید.
آرامگاه کوروش بزرگ، در پاسارگاد- پارس
پاسارگاد آرامگاه کوروش :
اینجا آرامگاه پدر من،پدر تو و پدر ایران ماست ولیکن اینچنین غریب و بیگانه مانده و به سوی ویرانی و نابودی کشانده شده…
.بی گمان کوروش بزرگ نخستین رادمردجهانی است که مورد ستیایش همگان قرار داد. از این روی وظیفه هرفرد ایرانی باغیرت و میهن دوست است که هفتم آبان هرسال یعنی روز جهانی کوروش را روز جشن ملی خود بنامد و اهمیت و ویژگی آن را به فرزندان خود نیز بیاموزد.