“…نمی دانم چرا این همه از روابط جنسی زن و مرد، رفتار مردان با زنان،
کامبخشی زنان به مردان، و رفتار با زنان پیغمبر پس از در گذشت او که ” حق ازدواج ندارند و ازدواج با آن ها از گناهان کبیره است که انحصار خواهی حتا پس از مرگ را نشان می دهد و محدود و در انقیاد بودن زنان او ” و اینکه زنان کشتزار مردان هستند و مردان می توانند هرگونه که دلخواهشان است در آن بکارند، و زنان برای کامبخشی باید مطیع مردان باشند و هروقت آن ها اراده کنند در اختیارشان باشند و….بسیاری دیگر، در قرآن آمده است.؟ و چرا این دین این همه در فکر سکس و زن و معطر بودن آنها به هنگام همبستری با مرد خود حرف و نقل دارد.؟
به راستی چرا؟ و من این همه فشار برای حجاب را ناشی از این دستورات می دانم.
الیته شاید حکمتی دارد که من متوجه نیستم.