” ترانه ای را که این روز ها گل کرده شنیده ای؟ ”

– بیشتر ترانه ها کم و بیش گل می کنند، کدامشان را می گوئی؟ ”

” ترانه ای را که می گویند برای دهن کجی به وضعی است که در ایران جاری است ”

– کی می گوید؟… کدام ترانه؟ …مگر چه می گوید؟… از کجا بدانم…مگر علم غیب دارم…؟ ”

” چه خَبَره؟…چرا ترش کردی؟…وقتی تو باغ نیستی چه کار می توانم بکنم؟ ”

– خیلی ساده، بیاورم تو باغ ”

” ترانه ای است که روزی چند بار پخش می شود.”

– کلافه شدم بگو ببینم کدام ترانه را می گوئی؟ ”

” آنکه می گوید: ( همه چیز آرومه ….من چقدر خوشحالم….) ”

– این که دهن کجی دولت است به مردم…. نه مردم به دولت ….دولت است که می گوید: دیدید با هر ترفند و ضَرَبَن زورائی بود ساکتتان کردیم؟ …و حالا: ( همه چیز آرومه ….ما چقدر خوشحالیم…)

” هر دو بر داشت می تواند درست باشد “