مقام حکومتی:
مواد مخدر کشور را زمین گیر کرده است
امروزه معضل مواد مخدر جداى از آسیبهاى اجتماعى و امنیتى، کشور را زمین گیر کرده و در برخى بخشها نیز حیثیت جمهورى اسلامى را در خارج از کشور مورد تهدید جدى قرار داده است.
وى اظهار داشت: امروزه کشورهاى مالزى و اندونزى که در گذشته تصورشان به ایران به عنوان یک کشور اسلامى و انقلابى بود اکنون به ایران به عنوان تولیدکننده شیشه و سایر مواد مخدر، و صادرکننده مواد صنعتى نگاه مى کنند که این نشان از ناکارآمدى و ناهماهنگى دستگاههاى اجرایى و یا نقص قانون است.