بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که

نه سواد کافی برای حرف زدن داشته ‌باشد

نه شعور لازم برای خاموش ماندن