خیام و آن دروغ دلاویز
کتابی ماندگار از
هوشنگ معین زاده

محمود صفریان

من در نوشته های متعددم، در مورد نامگذاری آثار ادبی، بخصوص داستان، تاکید فراوان داشته ام، و یاد آور شده ام که به مصداق:
” قواره نصف ِ کاره ”
انتخاب نامهای دلپذیرو دلنشین و پر کشش، گیرائی خاصی دارد، و گام اول موفقیت هر اثری می تواند باشد.
به دنبال نام مناسب و پرکشش، اگر خود اثر نیز سوژه ای مناسب، نثری روان، و روایتی راحت داشته باشد، کتاب با اقبال فراوان