کتابی تحقیقی از استاد
دکتر محمود کویر

سر گذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی نام کتابی است تازه از محمود کویرکه به وسیله انتشارات آیدا منتشر شده است.
این کتاب به تاریخ تحولات شعر پارسی و چگونگی پیدایش دبستان های ادبی در ایران، از چند هزار سال پیش تا مشروطیت می پردازد.
شعر پارسی بلوچ و کرد و لر و گیل و دیلم، شعر زنان، شعر پارسی در سرزمین های دیگر، شعر پارسی و آیین های دیگر، طنز و حماسه سرایی در ایران، بخش هایی از این کتاب هستند.
این پژوهش در ششصد و پنجاه صفحه نشر یافته است.
خواهندگان می توانند با انتشارات آیدا تماس بگیرند.
aidabook@freenet.de
۰۰۴۹(۰)۲۳۴۹۷۰۴۸۰۴