ناشرانی که برای گرمی بازار ” پلتیک!” های مختلفی را سوار می کنند،که حاصلش بی تردید فریب خوانندگان است، اصالت ندارند، صادق نیستند، و نمی توانند قابل اعتماد باشند.
آنها بی توجه به سانسور خفه کننده ای که از لانه فساد ارشاد سرچشمه می گیرد، و در عوض مبارزه با آن که خود را قیم مردم و بخصوص نویسندگان می داند و قمه به دست آثار آنها را شقه و مُثله و آش و لاش می کند، می آیند شماره دفعات چاپ را تقلب می کنند و تا تکان می خوریم معمولی ترین کتاب را به چاپ های دوم و گاه هشتم و نهم و دهم می رسانند در حالیکه هنوز بیش از نیمی از کتابهای چاپ اول در قفسه کتابفروشی ها تلنبار است و خاک می خورد. یا از کتابی بعنوان چاپ اول فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ جلد چاپ می کنند و متاسفانه با توافق نویسنده اعلام می کنند که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ جلد چاپ شده است و بدین ترتیب خواننده را فریب می دهند و به اشتباه می اندازند و به اعتماد او خیانت می کنند.
اگر این وضع مشئوم ادامه بیابد نام چنین ناشرانی را همراه با کتابهای مورد تقلب و نحوه تقلب را برای اطلاع عموم اعلام می کنیم. و در سراسر دنیا جار می زنیم.
امیدواریم، ناشران صادق و درستکار مانع از چنین اعمالی از سوی همکاران خود بشوند و به اتفاق ارشاد را به زانو در آورند. خوانندگان وقتی دریابند کتابی بدون دستکاری و دخالت چاپ شده است آن را مورد استقبال قرار خواهند داد و سبب می شوند که یک اثر خوب برپایه اصالت خود به چاپ های بعدی برسد. و نه با نیرنگ.